خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

اركان خسارت معنوي در حقوق ايران,اركان خسارت معنوي در حقوق فرانسه,جبران خسارت معنوي,خسارت معنوي,خسارت معنوي در حقوق اسلام,خسارت معنوي ناشي از جرم,دانلود مقاله خسارت معنوي,ضرر در حقوق,مطالعه ت,مطالعه تطبيقي اركان خسارت معنوي,مقاله خسارت معنوي
دانلود خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

دانلود فایل

دانلود مقاله با موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن- مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه،در قالب word و در 278 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه 1بخش اول: کلیات 5فصل اول: مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی 6مبحث اول: معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 71-1-1- معنی لغوی خسارت 71-1-2- معنی اصطلاحی خسارت 91-1-3- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن 11الف- خسارت ناشی از نقض قرارداد 12ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم 131-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی 161-1-5- تعریف خسارت معنوی 181-1-6- تقسیمات خسارت معنوی 221-1-7- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن 241-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 261-1-9- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه 26مبحث دوم: ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن 271-2-1- وجود ضرر 271-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع 291-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 311-2-4- دفاع مشروع 311-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت‌دار 321-2-6- اجبار 331-2-7- اضطرار 341-2-8- اجرای حق 341-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35الف- خسارت باید قطعی و مسلم باشد 35ب- خسارت باید مستقیم باشد 37ج – خسارت باید جبران نشده باشد 39د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد 41مبحث سوم: مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 421-3-1- نظریه تقصیر 421-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر 451-3-3- نظریه خطر 451-3-4- ایرادها به نظریه خطر 461-3-5- نظریه تضمین حق 471-3-6- نظریه مختلط 481-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعهایران و فرانسه 491-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49فصل دوم: مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دکترین‌هایحقوقی فرانسه 51مبحث اول: خسارت معنوی در حقوق اسلام 522-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر 522-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی 562-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی 572-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی 582-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 652-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی 662-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب 692-1-8- وجوه افتراق و اشتراک، اتلاف و مباشرت و تسبیب 702-1-9- قاعده غرور 722-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی 74مبحث دوم: مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 762-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق 762-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه 772-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 792-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه 81مبحث سوم: تعزیر و جبران خسارت معنوی 832-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه 842-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 852-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 872-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض وخسارت ناشی از سب 88مبحث چهارم: قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 902-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه 902-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 912-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه 922-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف 932-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 942-4-6- ایلاء و خسارت معنوی 95مبحث پنجم: دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 962-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 962-5-2- نظریه مالی 972-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی 97مبحث ششم: خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه 992-6-1- اصول نظریه‌ی امکان جبران مالی خسارت معنوی 992-6-2- اصول نظریه‌ی امکان جبران خسارت معنوی 105بخش دوم: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن 110فصل سوم: مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111مبحث اول: جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 1123-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 1123-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 1193-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 1253-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 1293-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی 1323-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 1323-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی 1363-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146مبحث دوم: مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 1493-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 1493-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات 1533-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات 1553-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها 1563-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر 156مبحث سوم: مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی 1583-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده 1583-3-2- تجاوز به حق مخترع 1643-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی 1673-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی 1693-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه 1703-3-6- خسارت تأخیر تأدیه 1713-3-7- بازداشت قانونی 1743-3-8- لطمه به عواطف و احساسات 1783-3-9- غصب نام خانوادگی 1813-3- 10- سلب آزادی 1833-3-11- به هم زدن وصلت 186مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 1893-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها 1913-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها 192مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی 1943-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی 1953-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست 197الف ) تقصیر سرپرست 198ب) عدم تقصیر سرپرست 199فصل چهارم: روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن 203مبحث اول: راههای جبران انواع خسارت معنوی 2044-1-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 2044-1-2- انواع جبران خسارت معنوی 2064-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی 2074-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 2104-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 2174-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی 218مبحث دوم: نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 2194-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 2194-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت 2214-2-3- ملاک زمان ارزیابی 2224-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب 2244-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 2274-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی 231مبحث سوم: مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی 2354-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده 2414-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 2414-3-4- نظریه‌ی عدم امکان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه 2424-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت 2434-3-6- نظریه‌ی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 2444-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث 2464-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او 2474-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی 249مبحث چهارم: اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 2514-4-1- اسباب معافیت 2524-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده 2544-4-3- تقصیر زیان دیده 2554-4-4- رضایت زیان دیده 257نتیجه‌گیری و پیشنهاد 2605-1- نتیجه‌گیری 2615-2- پیشنهادات 2641- فهرست منابع 266الف – کتب فارسی 266ب – پایان نامه‌های فارسی 269ج – قوانین 270د – نشریات فارسی 2702 – کتب عربی 2713 – منابع لاتین 276الف – کتب فرانسه 276چکیده انگلیسی

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
اركان خسارت معنوي در حقوق ايران اركان خسارت معنوي در حقوق فرانسه مطالعه تطبيقي اركان خسارت معنوي خسارت معنوي خسارت معنوي ناشي از جرم ضرر در حقوق مقاله خسارت معنوي دانلود مقاله خسارت معنوي خسارت معنوي در حقوق اسلام جبران خسارت معنوي مطالعه ت

 • گزارش کارآموزی در شرکت صنعتی و ماشین آلات معدنی آستو

  دانلود گزارش کارآموزی در شرکت صنعتی,دانلود گزارش کاراموزی در ماشین آلات معدنی,گزارش کارآموزی در شرکت صنعتی,گزارش کارآموزی در شرکت صنعتی رایگان,گزارش کاراموزی در ماشین آلات معدنی,گزارش کاراموزی در ماشین آلات معدنی رایگان دانلود گزارش کارآموزی در شرکت صنعتی و ماشین…

 • پاورپوینت آشنایی با نرم افزار MATLAB

  آشنایی با نرم افزار,کار با نرم افزار,کامپیوتر,مطلب,نرم افزار پاورپوینت آشنایی با نرم افزار MATLAB رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار MATLAB،در قالب PPT و در 55 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:MATLAB نرم افزار پیشرفته…

 • تحقیق روش بحث در کلاس

  پایان نامه روانشناسی پیرامون بحث در کلاس,پروژه بحث در کلاس,تحقیق بحث در کلاس,تحقیق در مورد بحث در کلاس,تحقیق روانشناسی بحث در کلاس,دانلود تحقیق بحث در کلاس,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد بحث در کلاس,مقاله بحث در کلاس تحقیق روش بحث در…

 • بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی انتقال گرما - قانون گازهای کامل

  انتقال گرما,جزوه فیزیک 10,جزوه فیزیک ده,جزوه فیزیک دهم,دانلود جزوه فیزیک 10,دانلود جزوه فیزیک ده,دانلود جزوه فیزیک دهم,فصل 4 فیزیک 10,فصل 6 فیزیک 2,فیزیک ده,فیزیک دهم,قانون بویل,قانون شارل,قانون گازهای کامل,قانون گیلوساک,قانون ماریوت بسته کامل جزوه+ فیلم آموزشی انتقال گرما - قانون…

 • پاورپوینت مدیریت موجودی، تولید بهنگام و بهایابی ساده (همراه با مثال های کاملاً تشریحی)

  پاورپوینت مدیریت موجودی، تولید بهنگام و بهایابی ساده (همراه با مثال های کاملاً تشریحی) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت موجودی، تولید بهنگام و بهایابی ساده (همراه با مثال های کاملاً تشریحی)، در قالب pptx و در…

 • تعريف جامعه آماري

  پای,پروژه تعريف جامعه آماري,پروژه در مورد تعريف جامعه آماري,تحقیق در مورد تعريف جامعه آماري,تعريف جامعه آماري,دانلود تحقیق تعريف جامعه آماري,دانلود رایگان تحقیق تعريف جامعه آماري,مقاله تعريف جامعه آماري,مقاله در مورد تعريف جامعه آماري تعريف جامعه آماري رفتن به سایت اصلی…

 • مشخصات فنی برج میلاد

  برج,برج ميلاد,برجهاي بلند جهان,ساخت برج ميلاد,عمران,كارهاي عمران,مشخصات برج ميلاد,ميلاد دانلود مشخصات فنی برج میلاد دانلود فایل فناوری ساخت برجهای بلند در دنیا عمر زیادی ندارد برجهای بلند از این جهت اهمیت زیادی دارند كه برای چندین منظور مورد استفاده قرار…

 • جزوه آموزشی صرف و نحو عربی (مجموعه زبان و ادبیات فارسی)

  جزوه صرف و نحو عربی,جزوه صرف و نحو عربی کنکور,دانلود جزوه صرف و نحو عربی,دانلود کتاب صرف و نحو عربی,صرف و نحو عربی,صرف و نحو عربی pdf,صرف و نحو عربی به زبان ساده,صرف و نحو عربی چیست,کتاب صرف و نحو…

 • پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت با موضوع سیستم پاداش

  پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت,نکات کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت…

 • انقلاب مشروطه

  انقلاب مشروطه,پایان نامه انقلاب مشروطه,پروژه انقلاب مشروطه,پروژه در مورد انقلاب مشروطه,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد انقلاب مشروطه,دانلود تحقیق انقلاب مشروطه,دانلود رایگان تحقیق انقلاب مشروطه,مقاله انقلاب مشروطه,مقاله در مورد انقلاب مشروطه انقلاب مشروطه رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقیق سردخانه

  تحقیق سردخانه رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع سردخانه،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهدرجه حرارت انبارسيستم تبريد سردخانهشيرهاسيستم نور در انباراپراتورهاي سقفيفين هاي گاز گرمبخش بخارسالن هاي نگهداري ميوه جات و مواد غذاييبهداشت انبارهاروش…

 • تحقیق غدیر خم

  تحقیق غدیر خم رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : غدیر خم،قالبندی : Wordتعداد صفحات : 53بخشی از متن تحقیق : غدیر خم نام ناحیه‌ای است بین مکه و مدینه که پیامبر اسلام در حجة الوداع علی را «ولی»…

 • شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریای خزر و زیرحوضه های آن

  دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز اصلی دریای خزر,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه های…

 • گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

  گزارش کارآموزی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید تحقیق انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع  انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید،در قالب word و در 22…

 • پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت

  پاورپوینت مشاهیر مدیریت,پایان نامه مشاهیر مدیریت,تحقیق مشاهیر مدیریت,مشاهیر مدیریت,مشاهیر مدیریت جهان,مشاهیر مدیریت دکتر فرهنگی,مشاهیر مدیریت کیفیت,مقاله مشاهیر مدیریت,نظریه پردازان مدیریت,نظریه پردازان مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه پردازان و مشاهیر…

 • پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق

  پاورپوینت دوز انتشار پایدار برای تزریق رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع دوز انتشار پایدار برای تزریق،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تعریف اشکال آهسته رهش:محصولات دوایی که به شکل خاص تهیه و…

 • پاورپوینت مفاهیم SSL , امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه

  ssl چیست,آشنایی با ssl,امضای دیجیتال,پاورپوینت ssl,پایان نامه ssl,تحقیق ssl,تحقیق گواهینامه ssl,دریافت ssl,صدور گواهینامه ssl,گواهی ssl,گواهینامه ssl,مراکز صدور گواهینامه امضای دیجیتال,مفهوم ssl,مقاله ssl,مقاله مفاهیم SSL دانلود پاورپوینت مفاهیم SSL , امضای دیجیتال و مراکز صدور گواهینامه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت بررسی جایگاه بازار سرمایه در بانکداری تجاری

  پاورپوینت بررسی جایگاه بازار سرمایه در بانکداری تجاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی جایگاه بازار سرمایه در بانکداری تجاری، در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف کسادی و رکودویژگی‌ های دوران رکودافزایش جذابیت…

 • پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر(بهينه سازي پرتفوي؛مدل مارکویتز)

  پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر(بهينه سازي پرتفوي؛مدل مارکویتز) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تألیف دکتر راعی و دکتر پویان فر با موضوع بهينه سازي پرتفوي؛…

 • پاورپوینت اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک

  اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک,پاورپو,پاورپوینت اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک,تحقیق اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک,دانلود پاورپوینت اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک,دانلود پاورپوینت در مورد اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک,دانلود رایگان پاورپوینت اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک پاورپوینت اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • پاورپوینت رود چیست و چگونه تشکیل می گردد؟

  پاورپوینت رودخانه,پایان نامه رودخانه,تحقیق تشکیل رود,تحقیق تشکیل رودخانه,تحقیق رودخانه,تشکیل رود,تشکیل رود ها,تشکیل رودخانه,تشکیل رودها,رودخانه,رودخانه برفی,رودخانه دز,رودخانه زهره,مقاله تشکیل رود,مقاله تشکیل رودخانه,مقاله رودخانه دانلود پاورپوینت رود چیست و چگونه تشکیل می گردد؟ دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع رود چیست و…

 • پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه درسی

  پاورپوینت بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه درسی دیدگاه رشدگرا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی دیدگاه رشدگرا در نظریه های برنامه درسی، در قالب  pptx و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمراحل تحول افراد در…

 • روش تحقیق (روش شناسی پژوهش) کیفیت حسابرسی و عدم اطمینان اطلاعاتی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس

  روش تحقیق (روش شناسی پژوهش) کیفیت حسابرسی و عدم اطمینان اطلاعاتی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس روش تحقیق کیفیت حسابرسی رفتن به سایت اصلی دانلود روش تحقیق (روش شناسی پژوهش) با موضوع کیفیت حسابرسی و عدم اطمینان…

 • تحقیق رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد

  انرژی الکتریکی,انرژی خورشیدی,مرحله اول,هدفمندی,یارانه تحقیق رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی الکتریکی صنایع بزرگ فولاد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه ها با مصرف ویژه انرژی…

 • اهمیت خانواده و رفتار فرزندان

  اهمیت خانواده و رفتار فرزندان,پایان نامه اهمیت خانواده,پایان نامه دوران نوجوانی فرزندان,پایان نامه رفتار فرزندان,تحقیق اهمیت خانواده,تحقیق خ,تحقیق خانواده,تحقیق دوران نوجوانی فرزندان,تحقیق رفتار فرزندان,دوران نوجوانی فرزندان,رفتار فرزندان دانلود اهمیت خانواده و رفتار فرزندان دانلود فایل تحقیق با موضوع اهمیت خانواده…

 • تحقیق ايمان و عبادت امام على (ع)

  تحقیق ايمان و عبادت امام على (ع) ايمان و عبادت امام على رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ايمان و عبادت امام على (ع)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15بخشی از متن تحقیق:ايمان و عبادت على عليه السلام…

 • پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

  پرس نامه مهارت سیاسی,پرسش نامه مهارت سیاسی فرد,پرسش نامه مهارت سیاسی فرد در سازمان,پرسشنامه مهارت سیاسی,پرسشنامه مهارت سیاسی فرد,پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان,دانلود پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان دانلود پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق دیدگاه هاي مختلف حسابداری

  تحقیق دیدگاه هاي مختلف حسابداری دیدگاه هاي مختلف حسابداری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع دیدگاه هاي مختلف حسابداری،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تئوری مالکیتحساب‌های ترازنامه‌ایدرآمداثر عملکردمحدودیت‌هاتئوری بنگاهدو دیدگاه واحد اقتصادی مستقل (بنگاه)ترازنامهاثر عملکردتئوری…

 • پاورپوینت کتاب زمین شناسی تاریخی تالیف مهندس غلامعلی شایگان و مهندس ابراهیم اشراقی

  دانلود کتاب زمین شناسی تاریخی ابراهیم اشراقی,دانلود کتاب زمین شناسی تاریخی غلامعلی شایگان,کتاب زمین شناسی تاریخی ابراهیم اشراقی,کتاب زمین شناسی تاریخی غلامعلی شایگان و ابراهیم اشراقی پاورپوینت کتاب زمین شناسی تاریخی تالیف مهندس غلامعلی شایگان و مهندس ابراهیم اشراقی رفتن…

 • تحقیق توسعه روستايي

  پایان نامه توسعه روستايي,پروژه توسعه روستايي,پروژه در مورد توسعه روستايي,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد توسعه روستايي,توسعه روستايي,دانلود تحقیق توسعه روستايي,دانلود رایگان تحقیق توسعه روستايي,مقاله توسعه روستايي,مقاله در مورد توسعه روستايي تحقیق توسعه روستايي رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • پاورپوینت کتاب طیف سنجی مولکولی دکتر غلامرضا اسلامپور

  پاورپوینت کتاب طیف سنجی مولکولی غلامرضا اسلامپور,خلاصه کتاب طیف سنجی مولکولی اسلامپور,دانلود کتاب طیف سنجی مولکولی دکتر غلامرضا اسلامپور,کتاب طیف سنجی مولکولی دکتر غلامرضا اسلامپور,نکات کتاب طیف سنجی مولکولی غلامرضا اسلامپور دانلود پاورپوینت کتاب طیف سنجی مولکولی دکتر غلامرضا اسلامپور…

 • گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور

  دانلود گزارش کار آموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور,گزارش کار آموز,گزارش کار آموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور,گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور گزارش کارآموزی نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور رفتن به سایت اصلی در زیر به مختصری ازعناوین…

 • پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI

  پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI مدیریت پروژه فناوری اطلاعات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچه، تعاریف و…

 • مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به کارگیری مکانیزم کاهش زمان تحویل

  مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به کارگیری مکانیزم کاهش زمان تحویل مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به…

 • پاورپوینت کتاب ژئومورفولوژی دینامیک تالیف فرج الله محمودی

  خلاصه کتاب ژئومورفولوژی دینامیک فرج الله محمودی,دانلود کتاب ژئومورفولوژی دینامیک فرج الله محمودی,کتاب ژئومورفولوژی دینامیک فرج الله محمودی,کتاب ژئومورفولوژی دینامیک محمودی,نکات کتاب ژئومورفولوژی دینامیک فرج الله محمودی دانلود پاورپوینت کتاب ژئومورفولوژی دینامیک تالیف فرج الله محمودی دانلود فایل دانلود پاورپوینت…